Pozovite » (+381) (0)24 535-533

 

 Autor(i): Petar Vuković

 Godina: 2012.

 Izdanje: Godišnjak za znanstvena istraživanja 4: 163-178

 

Sažetak

Pojam jezični krajobraz odnosi se na jezičnu uporabu na javnim natpisima i od 1990-ih predmet je mnogih studija s područja istraživanja višejezičnosti. Članak se bavi opisom i interpretacijom jezičnoga krajobraza Subotice, u prvom redu s obzirom na mjesto koje u njemu zauzimaju tri službena jezika u tom gradu: srpski, mađarski i hrvatski. Najprije se prikazuju teorijski i metodološki pristupi na kojima se zasnivaju najvažniji dosadašnji radovi o jezičnom krajobrazu. Nakon toga oslikava se sociolingvistička situacija u Subotici i iznose glavne karakteristike jezičnoga krajobraza toga grada. Rad završava zaključkom o relativnom statusu pojedinih jezika u jezičnom krajobrazu te isticanjem dominantnih tendencija koje se u njemu mogu opaziti.

Ključne riječi: jezični krajobraz, Subotica

 

Privitak:
Access this URL (/index.php/dokumenti/send/16-2012/963-vukovic2012r)Preuzmite dokument[284.18 KB]