Pozovite » (+381) (0)24 535-533

 Autor(i): Jasna Čapo Žmegač

 Godina: 2010.

 Izdanje: Godišnjak za znanstvena istraživanja 2: 141-154

 

Sažetak

Na temelju etnografskoga istraživanja među Hrvatima iz Vojvodine (Srijemcima) koji su početkom 1990-ih godina prisilno preseljeni u Hrvatsku, u radu se propituje odnos mjesta i procesa identifikacije te stvaranje osjećaja „doma“ u novoj sredini. Istraživanje je provedeno u dva navrata – nekoliko i dvadeset godina nakon preseljenja – čime je ostvarena dijakronijska komparacija, odnosno analiza osjećaja doma kroz vrijeme, u odnosu na mjesto prethodnoga i sadašnjega obitavanja. Zaključuje se kako su se preseljeni Srijemci u novim sredinama reteritorijalizirali, no njihov odnos prema njima je funkcionalan, a ne emocionalan. Istodobno, pokazuje se kako je opseg pojma „dom“ sužen – od mjesta stanovanja i zavičaja na vlastitu kuću i deteritorijaliziran – upućuje na društveno, a ne teritorijalno obilježje doma. Time se prilog zalaže za fluidniju i ambivalentniju koncepciju „doma“ u suvremenome svijetu.

Ključne riječi: Srijemci, Hrvati, Vojvodina, Hrvatska, dom