Pozovite » (+381) (0)24 535-533

 

 Autor(i): Ljubica Vuković Dulić

 Godina: 2013.

 Izdanje: Godišnjak za znanstvena istraživanja 5: 225-237

 

Sažetak

Radom se nastoji ukazati na segment narodne baštine bunjevačkih Hrvata koji je usko vezan uz njihovu živuću vjersku praksu. Riječ je o sakralnim predmetima od slame, tzv. krunama te ciklusu slika od slame koje tematiziraju četrnaest postaja Isusovog križnoga puta. Brojne su krune danas smještene u župnim crkvama Subotičke biskupije, kao i u Biskupijskome muzeju u Subotici, dok se postaje Križnoga puta nalaze u župnoj crkvi sv. Josipa Radnika u Đurđinu. Osim ukazivanja na konkretne predmete i njihove razvojne oblike, radom se nastoji ukazati i na prisutnost religijskih sadržaja u životu bunjevačkih Hrvata, izraženih kroz različite segmente društvenog i kulturnog života, pa tako i kroz likovni izraz. Ovi su predmeti kao djela narodne umjetnosti odraz prožimanja materijalne i nematerijalne kulturne baštine bunjevačkih Hrvata te ukazuju na kreativnu snagu ruralnog stanovništva, njihove estetske kriterije te potrebu i vještinu da se i likovno izraze.

Ključne riječi: slama, krune, Križni put, narodna umjetnost, slamarke, bunjevački Hrvati

 

Privitak:
Access this URL (/index.php/dokumenti/send/17-2013/982-vukdul2013r)Preuzmite dokument[217.67 KB]