Pozovite » (+381) (0)24 535-533

 

 Autor(i): Slaven Bačić

 Godina: 2015.

 Izdanje: Godišnjak za znanstvena istraživanja 7: 137-156

 

Sažetak

Autor u radu daje pregled nastanka i razvoja pravnog okvira parlamentarnog zastupstva nacionalnih manjina te zastupljenosti manjina u javnom sektoru u Republici Srbiji. U fokusu rada je analiza relevantnih dijelova različitih domaćih i međunarodnih pravnih izvora i dokumenata od ratifikacije Okvirne konvencije za zaštitu nacionalnih manjina do danas, ali ujedno i praksa sudjelovanja predstavnika manjinskih partija u predstavničkim tijelima vlasti. Kako su pristupni pregovori Srbije mogućnost za nove oblike participacije nacionalnih manjina u predstavničkim tijelima vlasti i ostvarivanju zastupljenosti manjina u širem javnom sektoru, autor je u razmatranje uključio i ekspertna izvješća te političke dokumente Europske unije vezane za pristupanje Srbije Europskoj uniji, kao i odgovarajuće dijelove akcijskih planova za Poglavlje 23 u pristupnim pregovorima Srbije za ulazak u Europsku uniju.

Ključne riječi: nacionalne manjine, političko predstavljanje nacionalnih manjina, zastupljenost nacionalnih manjina u državnim tijelima, pristupanje Srbije Europskoj uniji, Okvirna konvencija za zaštitu nacionalnih manjina.

 

Privitak:
Access this URL (http://www.zkvh.org.rs/index.php/dokumenti/send/25-2015/1019-02-02-bacic)Preuzmite dokument[213KB]