Pozovite » (+381) (0)24 535-533

pokrajinsko tajnistvo za obrazovanjeNa temelju članka 3. Pravilnika o dodjeli proračunskih sredstava Pokrajinskog tajništva za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine - nacionalne zajednice za financiranje i sufinanciranje programa i projekata u području osnovnog i srednjeg obrazovanja i odgoja u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini („Službeni list APV“, br. 6/17), članka 3. Pokrajinske skupštinske odluke o dodjeli proračunskih sredstava organizacijama nacionalnih manjina – nacionalnih zajednica („Službeni list APV“, broj 14/2015), a u svezi s Pokrajinskom skupštinskom odlukom o proračunu Autonomne Pokrajine Vojvodine za 2017. godinu („Službeni list APV“, br. 69/16), Pokrajinsko tajništvo za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine - nacionalne zajednice raspisuje

Natječaj za financiranje i sufinanciranje programa i projekata udruga u području osnovnog i srednjeg obrazovanja i za sufinanciranje organizacija nacionalnih manjina – nacionalnih zajednica u AP Vojvodini za 2017. godinu

Pokrajinsko tajništvo za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine - nacionalne zajednice (u daljnjem tekstu: Tajništvo), sukladno Financijskim planom i financijskim mogućnostima u proračunskoj 2017. godini, financira i sufinancira udruge sa sjedištem na teritoriju AP Vojvodine, za programe i projekte, u području osnovnog i srednjeg obrazovanja u AP Vojvodini u iznosu od 362.500,00 dinara i u području aktivnosti i rada organizacija nacionalnih manjina u iznosu od 1.873.000,00 dinara.

I.) RASPODJELA SREDSTAVA U PODRUČJU OBRAZOVANJA

Pravo sudjelovanja na Natječaju imaju udruge sa sjedištem na teritoriju AP Vojvodine koje su kao jedan od ciljeva udruživanja statutom predvidjele aktivnosti u području obrazovanja.

Sredstva u iznosu od 362.500,00 dinara namijenjena su za financiranje i sufinanciranje sljedećih prioriteta:

1. modernizacije obrazovno-odgojnog rada;

2. usuglašavanje obrazovanja s potrebama tržišta rada;

3. njegovanje multikulturalnosti/interkulturalnosti i tradicije, materinjeg jezika pripadnika nacionalnih manjina – nacionalnih zajednica;

4. podrška inkluzivnom obrazovanju i prevencija ranog napuštanja formalnog obrazovanja;

5. poticanje izvannastavnih aktivnosti.

Kriteriji za dodjelu sredstava su:

1. odgovor na temu programa/projekta;

2. utjecaj predloženog programa/projekta;

3. kompetentnost predlagatelja i dosadašnje iskustvo.

Potrebna dokumentacija koja se podnosi uz prijavu:

1. preslika rješenja o upisu u registar kod agencije za gospodarske registre;

2. preslika potvrde o poreznom identifikacijskom broju;

3. preslika izvatka iz statuta udruge ili osnivačkog akta (u kojem je utvrđeno da se ciljevi udruge ostvaruju u oblasti koja je predviđena natječajem), ovjereno od strane udruge.

II.) RASPODJELA SREDSTAVA U PODRUČJU AKTIVNOSTI ORGANIZACIJA NACIONALNIH MANJINA – NACIONALNIH ZAJEDNICA

Pravo sudjelovanja na Natječaju imaju registrirane pravne osobe – organizacije i udruge pripadnika etničkih zajednica sa sjedištem na teritoriju Autonomne Pokrajine Vojvodine, čija se djelatnost temelji na očuvanju i njegovanju nacionalnog i kulturnog identiteta ili čija se djelatnost temelji na očuvanju i unapređenju međunacionalne tolerancije s teritorija Autonomne Pokrajine Vojvodine koje se bave:

očuvanjem i njegovanjem jezika, narodnih običaja i starih zanata;

njegovanjem i poticanjem narodnog stvaralaštva;

organizacijom programa i projekata multikulturalnog karaktera u cilju razvijanja duha tolerancije;

predstavljanjem kulturnih dobara od iznimnog značaja za nacionalne zajednice;

zaštitom i prezentacijom folklorne baštine;

njegovanjem književnog, dramskog, scenskog, glazbenog i likovnog stvaralaštva;

organizacijom memorijala, festivala, manifestacija, jubileja, kolonija, kampova;

njegovanjem i razvojem amaterizma;

znanstvenim i drugim istraživanjima;

njegovanjem suradnje s matičnim zemljama i drugih oblika međunarodne suradnje;

izdavaštvom u području prava nacionalnih zajednica- nacionalnih manjina;

očuvanjem i njegovanjem međunacionalne tolerancije;

očuvanjem i njegovanjem nacionalnog i kulturnog identiteta pripadnika romske nacionalne zajednice radi realizacije afirmativnih mjera i procesa za integraciju Roma;

organiziranjem seminara, konferencija i drugih oblika znanstvenih i edukacijskih skupova, odnosno kulturnih, obrazovnih, sportskih i drugih manifestacija;

ostalim programima i projektima usmjerenim na ostvarivanje prava nacionalnih manjina.

Sredstva u iznosu od 1.873.000,00 dinara namijenjena su za sufinanciranje:

redovite djelatnosti

nabave opreme i

programa i projekata organizacija nacionalnih manjina - nacionalnih zajednica s teritorija Autonomne Pokrajine Vojvodine.

Kriteriji za dodjelu sredstava su:

procentualni udio pojedine nacionalne manjine-nacionalne zajednice u ukupnoj manjinskoj populaciji u AP Vojvodini;

brojnost njezinih organizacija i njihove aktivnosti u čijem se sufinanciranju sudjeluje;

ukupni materijalni troškovi;

prostorni karakter i značaj manifestacije ili projekta (međunarodni, multietnički, od šireg značaja, međuopćinski, lokalni itd.);

vremensko trajanje manifestacije ili projekta;

broj sudionika manifestacije ili projekta;

interesiranje i posjećenost publike;

kontinuitet i redovitost održavanja manifestacije;

medijski publicitet (televizijski i radijski prijenosi ili snimke, izvještavanje tiska i drugi načini prezentacije);

prateće i naknadne aktivnosti (poseban nastup i predstavljanje pobjednika, gala večeri, izdavanje zbornika, kataloga i drugih publikacija i sl.);

broj zaposlenih osoba kod podnositelja zahtjeva;

ostale aktivnosti, manifestacije i priredbe koje organizira podnositelj zahtjeva;

financiranje manifestacija od drugih tijela, organizacija, fondova, sponzora ili donatora iz zemlje ili inozemstva.

Potrebna dokumentacija koja se podnosi uz prijavu:

1. Preslika rješenja o upisu u registar kod agencije za gospodarske registre;

2. Potvrde o poreznom identifikacijskom broju (PIB);

3. dokaz o otvorenom računu kod poslovne banke ili dokaz o otvorenom računu kod Uprave za trezor s naznakom jedinstvenog broja korisnika javnih sredstava kod Uprave (JB KJS).

ZAJEDNIČKI UVJETI NATJEČAJA:

Prijave se podnose isključivo na natječajnim obrascima Tajništva, za namjene predviđene ovim natječajem - za područje obrazovanje obrazac 1., za područje nacionalnih manjina - nacionalnih zajednica obrazac 2.;

Na Natječaj se ne mogu prijavljivati izravni proračunski korisnici;

Nepravodobne i nepotpune ili nepravilno popunjene prijave, prijave koje nisu podnesene od strane ovlaštenih osoba, kao ni prijave koje nisu predmet Natječaja, neće se uzimati u razmatranje;

Prijave od strane sudionika na natječaju kojima su dodijeljena sredstva na temelju prethodnih natječaja Tajništva, a nisu izmirili preuzete obveze po tim natječajima ili nisu pravodobno zatražili od Tajništva produženje roka za realizaciju sredstava dobivenih po osnovi ranijih natječaja Tajništva, neće se uzimati u razmatranje;

Tajništvo zadržava pravo od podnositelja prijave po potrebi zatražiti dodatnu dokumentaciju i informacije ili izaći na lice mjesta, odnosno za dodjelu sredstava odrediti ispunjenje dodatnih uvjeta;

Tajništvo nije u obvezi obrazložiti svoje odluke;

Protiv odluke od dodjeli sredstava ne može se uložiti žalba;

Prijave na natječaj se podnose od dana objavljivanja natječaja, a najkasnije do 15. studenoga 2017.godine;

Raspodjela sredstava po natječaju vršit će se do utroška sredstava opredijeljenih natječajem, u roku od 45 dana od dana podnošenja prijave;

Prijave i priložena dokumentacija se podnositeljima ne vraćaju;

Jedna pravna osoba može podnijeti najviše jednu prijavu.

NAČIN PODNOŠENJA PRIJAVE

Obrazac 1. i obrazac 2. prijave kao i tekst natječaja može se preuzeti od dana objavljivanja natječaja u prostorijama Tajništva (ured 63/I.) ili na web-adresi Tajništva: www.puma.vojvodina. gov.rs

Prijave na natječaj se podnose na srpskom jeziku ili na jeziku nacionalne manjine - nacionalne zajednice koji je u službenoj uporabi u radu tijela Autonomne Pokrajine Vojvodine;

Prijave se podnose:

1.) osobno, predajom pisarnici pokrajinskih tijela uprave u Novom Sadu;

2) poštom na adresu: Pokrajinsko tajništvo za obrazovanje,propise upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice; 21000 Novi Sad, Bulevar Mihaila Pupina 16. S NAZNAKOM: Za natječaj za financiranje i sufinanciranje projekata u oblasti obrazovanja ili

Za natječaj za sufinanciranje aktivnosti i rada organizacija nacionalnih manjina

PRIMJENA ZAKONA O JAVNIM NABAVAMA

Ukoliko se na korisnika sredstava Natječaja primjenjuje članak 2. stavak 1. točka 2) Zakona o javnim nabavama („Službeni glasnik R. Srbije“, broj 124/2012, 14/2015, 68/2015), odnosno ukoliko će se sredstva ostvarena po ovom natječaju koristiti za nabavu radova, dobara ili usluga, a udio tih sredstava čini više od 50% vrijednosti nabave, korisnik sredstava će se smatrati naručiteljem i u obvezi je primijeniti Zakon o javnim nabavama.

OCJENJIVANJE PROJEKATA I ODLUČIVANJE O DODJELI SREDSTAVA

Podnesene prijave razmatra povjerenstvo koje formira pokrajinski tajnik za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine - nacionalne zajednice;

Rješenje o raspodjeli sredstava donosi pokrajinski tajnik, na temelju prijedloga natječajnog povjerenstva;

S podnositeljima prijava kojima su odobrena sredstva, Pokrajinsko tajništvo za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine - nacionalne zajednice će sklopiti ugovor o financiranju odnosno sufinanciranju;

Rezultati natječaja se objavljuju na službenoj web-adresi Tajništva.

                                                                                                                                                                                   Pokrajinski tajnik

                                                                                                                                                                                   Mihály Nyilas

natjecaj za kratku pricu

Hrvatsko kulturno-umjetničko prosvjetno društvo Stanislav Preprek iz Novog Sada raspisuje Natječaj za kratku priču.

Natječaj je javni, a pravo sudjelovanja imaju svi građani Srbije, te iz inozemstva, koji pišu standardnim hrvatskim jezikom.

Tema priče je slobodna.

Autori mogu poslati do tri neobjavljene priče, a uz to trebaju navesti svoje puno ime i prezime, broj telefona i adresu, te priložiti svoju fotografiju i kratak životopis. Priče pod pseudonimom neće biti objavljene, kao ni ulomci iz većih proznih cjelina, ili već objavljeni radovi te radovi poslani na druge natječaje.

Priče se ne honoriraju, a rukopisi se ne vraćaju.

Priča može imati najviše 8.000 znakova (s prazninama), u programskom jeziku Word, u fontu Times New Roman i veličini fonta 12.

Priča se šalje poštom, na CD-u, uz prilaganje ispisa na papiru, na adresu:

HKUPD Stanislav Preprek,

Cara Dušana 4,

21000 Novi Sad,

ili na e-mail adresu: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.. Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite, pri čemu u rubrici subject treba naznačiti ime i prezime autora.

Rok slanja priče je 1. kolovoza 2017. godine.

Peteročlano uredništvo odabrat će najboije radove za Zbirku kratkih priča Preprekova jesen 2017., koja će biti tiskana od strane Društva, te će tročlani žiri rangirati prve tri.

Na promociji Zbirke, predviđenoj za 10. listopada 2017. godine, uz prigodan program članova HKUPD Stanislav Preprek, prvoplasirane tri priče će pročitati autori.

Krešimir Tkalac, predsjednik HKUPD Stanislav Preprek