Natječaj za financiranje ili sufinanciranje projekata u kulturi na području Grada Subotice u 2017. godini

Objavljeno: 07.02.2017. Pregleda: 25

natjecaj za kulturuNa temelju članka 76. Zakona o kulturi (Službeni glasnik RS, br. 72/09, 13/16 i 30/16 - ispravak), članka 2. Uredbe o kriterijima, mjerilima i načinu izbora projekata u kulturi koji se financiraju i sufinanciraju iz proračuna Republike Srbije, autonomne pokrajine, odnosno jedinica lokalne samouprave (Službeni glasnik RS, br. 105/16), i članka 51. stavak 1. točka 5. Statuta grada Subotice (Službeni list Općine Subotica, br. 26/08 i 27/08-ispravak i „Službeni list Grada Subotice , br. 46/11 i 15/13) gradonačelnik Grada Subotice dana 27. 1. 2017. godine raspisuje Natječaj za financiranje ili sufinanciranje projekata u kulturi na području Grada Subotice u 2017. godini

Natječaj se raspisuje za projekte u kulturi koji se odnose na očuvanje, unaprjeđenje i razvitak kulture i umjetnosti i suvremenog umjetničkog stvaralaštva od značaja za Grad Suboticu.

I. Cilj i područja natječaja

Cilj natječaja je:

Kulturni razvitak Grada Subotice stvaranjem poticajnog okruženja za unaprjeđenje svih područja u kulturi, kao i osiguravanje uvjeta za dostupnost kulturnih sadržaja i razvoja publike. Javni natječaj se raspisuje za sljedeća kulturna područja:

1) književnost (stvaralaštvo, prevodilaštvo);

2) glazba (stvaralaštvo, produkcija, interpretacija);

3) likovne, primijenjene, vizualne umjetnosti, dizajn i arhitektura;

4) kazališna umjetnost (stvaralaštvo, produkcija i interpretacija);

5) umjetnički ples – klasični balet, narodni ples, suvremeni ples (stvaralaštvo, produkcija i interpretacija);

6) filmska umjetnost i ostalo audio-vizualno stvaralaštvo;

7) manifestacije vezane za filmsku umjetnost i ostalo audio-vizualno stvaralaštvo;

8) digitalno stvaralaštvo i multimediji;

9) ostala izvođenja kulturnih programa i kulturnih sadržaja (mjuzikl, cirkus, pantomima, ulična umjetnost i sl.);

10) otkrivanje, prikupljanje, istraživanje, dokumentiranje, proučavanje, vrjednovanje, zaštita, očuvanje, predstavljanje, interpretacija, korištenje i upravljanje kulturnim nasljeđem;

11) bibliotečko-informacijske djelatnosti;

12) znanstveno-istraživačke i edukativne djelatnosti u kulturi;

13) menadžment u kulturi.

II. Kriteriji i mjerila

Kriteriji na temelju kojih će se ocjenjivati projekti prijavljeni na javni natječaj su:

1) usklađenost projekta s općim interesom u kulturi i ciljevima i prioritetima natječaja;

2) kvaliteta i sadržajna inovativnost projekta;

3) kapaciteti potrebni za realiziranje projekta i to: (1) stručni, odnosno umjetnički kapaciteti, (2) neophodni resursi;

4) financijski plan - razrađenost, usklađenost s planom aktivnosti projekta, ekonomičnost i uključenost više izvora financiranja;

5) stupanj utjecaja projekta na kvalitetu kulturnoga života zajednice.

Povjerenstvo vrši ocjenu svakog projekta na temelju vrjednovanja navedenih kriterija.

III. Pravo na sudjelovanje

Pravo sudjelovanja na natječaju imaju ustanove, umjetničke i druge udruge registrirane za obavljanje djelatnosti kulture, pojedinci (umjetnici, suradnici, odnosno stručnjaci u kulturi), kao i drugi subjekti u kulturi, osim ustanova kulture čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave, koji se financiraju sukladno članku 74. Zakona o kulturi i ne mogu sudjelovati na natječajima koje raspisuju njihovi osnivači.

Ukoliko je podnositelj projekta pojedinac, korisnik sredstava može biti isključivo pravna osoba preko koje se ostvaruje projekt, partner podnositelja projekta ili koji na drugi način sudjeluje u projektu. Odobrena sredstva ne mogu biti uplaćena na žiro račun fizičke osobe, niti se korisnik sredstava može naknadno mijenjati.

IV. Dokumentacija

Sudionik natječaja je u obvezi dostaviti jedan primjerak popunjene Prijave na natječaj koji se podnosi Povjerenstvu na obrascu „Prijava na Natječaj za financiranje ili sufinanciranje projekta u kulturi“ – Obrazac br. 1.

Za svaki projekt podnosi se posebna prijava.

Uz prijavu, podnositelj prijave dužan je obvezno priložiti:

1) Dokaz o podnositelju prijave:

a. izvadak iz registra u kojemu je podnositelj prijave registriran,

b. statut,

c. životopis i dokaz o partnerstvu s pravnom osobom (sporazum, ugovor), ukoliko prijavu podnosi pojedinac;

2) Pregled osnovnih podataka o podnositelju prijave (povijest, opis djelatnosti, dosadašnji projekti i sl.) načinjen od strane podnositelja prijave;

3) Detaljni opis projekta u kulturi za čije financiranje ili sufinanciranje se podnosi prijava;

4) Podaci o stručnim, odnosno umjetničkim kapacitetima podnositelja, odnosno realizatora projekta (popis sudionika projekta i bar jedan profesionalni životopis);

5) Recenziju dva kritičara (ukoliko se prijava podnosi radi financiranja ili sufinanciranja projekta u kulturi – književnost - za objavljivanje knjiga);

6) Stručno mišljenje ovlaštenog prevoditelja (ukoliko se prijava podnosi radi financiranja ili sufinanciranja programa odnosno projekta u kulturi – književnost - za prijevod knjiga s jezika naroda na jezik nacionalnih manjina i obrnuto);

7) Mišljenje stručnjaka u kulturi (ukoliko se prijava podnosi radi financiranja ili sufinanciranja programa odnosno projekta u kulturi – digitalno stvaralaštvo i multimediji).

V. Rokovi i opće informacije

Natječaj se objavljuje u listovima Dnevnik, Subotičke novine, Magyar Szó i Hrvatska riječ i na internetskoj stranici Grada Subotice: www. subotica.rs u rubrici Natječaji i oglasi.

Prijave se podnose na propisanom obrascu Obrazac br. 1 - Prijava na Natječaj za financiranje ili sufinanciranje projekta u kulturi, koji je sastavni dio natječajne dokumentacije, a koji se objavljuje na službenoj internetskoj stranici Grada Subotice www.subotica.rs u rubrici Natječaji i oglasi.

Nepotpune i nepravodobne prijave, kao i prijave koje nisu sukladne uvjetima javnoga natječaja, ne razmatraju se.

Jednokratni projekti koji su već podržani od strane Grada Subotice na prethodnim natječajima, neće se razmatrati.

Popunjene Prijave s dokumentacijom slati u tiskanom obliku, u zatvorenoj kuverti, predajom u Gradskom uslužnom centru Grada Subotice, Trg slobode 1, ili poštom, s naznakom „Natječaj za financiranje ili sufinanciranje projekta u kulturi“. Prijave za Natječaj potrebno je obavezno dostaviti i u elektroničkom obliku, na e-mail adresu: konkurskultura@subotica.rs.

Natječajni materijal se ne vraća.

Natječaj je otvoren 30 dana od dana objavljivanja u listovima Dnevnik, Subotičke novine, Magyar Szó i Hrvatska riječ i na internetskoj stranici Grada Subotice: www.subotica.rs, odnosno od 27. 1. 2017. godine do 26. 2. 2017. godine.

Rezultati javnog Natječaja objavljuju se na internetskoj stranici Grada: www.subotica.rs najkasnije u roku od 60 dana od dana završetka podnošenja prijava.

Sudionici natječaja koji su dobili sredstva na temelju javnoga natječaja, izvješće o realizaciji projekta dostavljaju tijelu koje je dodijelilo sredstva, a sukladno Zakonu o kulturi i zaključenom ugovoru. Obrazac Izvješća za financiranje ili sufinanciranje projekata u kulturi - Obrazac br. 2, nalazi se na službenoj internetskoj stranici Grada: www.subotica.rs .

Korisniku sredstava koji u roku ne dostavi izvješće o realizaciji projekta, tijelo koje dodjeljuje sredstva upućuje zahtjev za povrat sredstava.

Povrat sredstava vrši se u roku koji je predviđen ugovorom.

Informacija o korisnicima sredstava koji nisu dostavili izvješće o realizaciji projekta, odnosno koji nisu izvršili povrat sredstava, objavljuje se na službenoj internetskoj stranici Grada: www.subotica.rs

Dodatne informacije mogu se dobiti radnim danima od 8,00 do 14,00 sati na telefon 024/626-884, 626-718 u Tajništvu za društvene djelatnosti Gradske uprave Grada Subotice.                  

                                                                                                                                                       Gradonačelnik, Bogdan Laban, v. r.

 

 

Aktualni natjecaji

Pogledajte sve

Moglo bi Vas zanimati...

  • 2024
    Najave i kalendar
  • Promocija knjige Biserje tradicije
  • Revija nošnji
  • Koncert Veseli se, o Marijo
  • Dužijanca malenih - prvi dan
  • Godišnji koncert Velikog tamburaškog orkestra HKPD Matija Gubec iz Rume
Pogledajte sve

Obaveštenje o kolačićima