Bunjevački i šokački govori na kalendaru

Objavljeno: 09.10.2023. Pregleda: 92

Listopad 2023. (kalendar hrvatskih institucija u Srbiji)

Baštinimo da traje naslov je tematskog zidnog i stolnog kalendara za 2023. godinu u čijoj izradi i objavi zajednički sudjeluju hrvatske profesionalne institucije i organizacije: Zavod za kulturu vojvođanskih Hrvata, NIU Hrvatska riječ i Hrvatsko nacionalno vijeće. Kalendar pod sloganom ŽIVA BAŠTINA – nematerijalna kulturna baština Hrvata u Srbiji na 12 listova predstavlja 22 elementa koji su dio velikog istoimenog projekta.

Bunjevački govori bačkih Hrvata

Bunjevački govori bačkih Hrvata jezično je nematerijalno kulturno dobro hrvatske etničke skupine na sjeveru Bačke, najbolje očuvano u Subotici i okolici te dijelom u Somboru. Bunjevački govori pripadaju novoštokavskomu ikavskom dijalektu štokavskoga narječja hrvatskoga jezika. Glavne su karakteristike bačkih bunjevačkih govora ikavski refleks jata (pivat, bila ‚bijela‘), štakavizam (štap, štapić) te novoštokavska akcentuacija (inventar od četiri novoštokavska naglaska, djelomice očuvane zanaglasne duljine). Samoglasnički sustav je peteročlan, čine ga sljedeći dugi i kratki samoglasnici: a, e, i, o, u. Kratki samoglasnici o i e izgovaraju se otvoreno, za razliku od drugih bunjevačkih govora koji se govore u Republici Hrvatskoj. Osim toga, za govore bačkih Bunjevaca karakteristična je postojanost suglasnika f i h u suglasničkom inventaru. Primjer tipa možem potvrđuje da u tim govorima nije došlo do zamjene že > re, a u leksemu vrebac provedena je zamjena ra > re. Deklinacija u govorima bačkih Bunjevaca nije dosljedno novoštokavska, npr. dobrim prijatelju (D. jd.), po lipim sokaku (L jd.). Glagolski pridjev radni muškoga roda ima nastavak -o (bio, vidio), iako karakteristični leksem bačkih Bunjevaca, dužijanca, pokazuje da je dočetni glas l dao a, a ne o (doželnica > dože(j)anica, a ne dožeonica, uz naknadno ispadanje nenaglašenoga glasa i te ostale manje glasovne zamjene). Morfologiju bačkih bunjevačkih govora karakterizira nedosljedno čuvanje starine pa se paralelno pojavljuju stariji i noviji oblici, npr. s novci i s pilićima (I jd.). Također, valja istaknuti da su u tim govorima veoma učestale genitivne sintagme tipa národa pítaju, a neke od njih izdvaja neobična uporaba povratne zamjenice se, npr. pa se obolio. Leksik čuva hrvatsku starinu, a od drugih novoštokavskih govora izdvaja se znatnim brojem hungarizama.

Bunjevački se govori osim na sjeveru Bačke u Vojvodini (Republika Srbija) govore najvećim dijelom u Republici Hrvatskoj (dijelovi Dalmatinske zagore, Ravnih kotara, Like, Primorja, Gorskoga kotara, Slavonije i Baranje) te u Bosni i Hercegovini i Mađarskoj. Povijesno i etnološki razlikuju se tri ogranka: podunavski (Bačka, južna Mađarska i okolica Budimpešte), primorsko-lički (Hrvatsko primorje, Lika i Gorski kotar) te dalmatinski Bunjevci (Dalmacija s dinarskim zaleđem, jugozapadna Bosna i Hercegovina). Svim je Bunjevcima ishodište jugoistočno dinarsko-jadransko granično područje, a vremenski se smješta u razdoblje srednjega vijeka. Temeljni su identitetski markeri svih triju grupa: zajedničko ime Bunjevac, govor, specifično bunjevački kulturni elementi (običaji, pučka glazba). Biskup Ivan Antunović bio je toga svjestan te je potaknuo objavljivanje prvoga broja Bunjevačkih i šokačkih novina 1870. godine i time započeo proces nastajanja pisanih dokumenata na ikavici u Vojvodini (kalendari, molitvenici, romani). Nakon završetka Prvoga svjetskog rata i ulaska (današnje) Vojvodine u sastav Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, dolazi do još intenzivnijeg objavljivanja dokumenata na bunjevačkoj ikavštini (tisak, kalendari, periodika, književna djela...). I nedugo nakon Drugoga svjetskog rata u istim formama nastavlja se objavljivanje djela na bunjevačkoj ikavici. Šezdesetih i sedamdesetih godina prošloga stoljeća u subotičkom Narodnom kazalištu igrana su i djela na bunjevačkoj ikavici, a od konca osamdesetih godina do današnjih dana više je autora srednje i mlađe generacije objavljivalo svoja djela na bunjevačkoj (i šokačkoj) ikavici. Osim biskupu Antunoviću, velika zasluga za očuvanje bačkih bunjevačkih govora pripada i Ambroziju Šarčeviću, Ivi Prćiću, Blašku Rajiću, Matiji Poljakoviću, Marku Peiću, Grgi Bačliji, Petku Vojniću Purčaru, Anti Sekuliću, Ivanu Pančiću, Milovanu Mikoviću, Vojislavu Sekelju, Rajku Ljubiću, Alojziju Stantiću, Tomislavu Žigmanovu, Zlatku Romiću, Katarini Čeliković i drugima te napose Balintu Vujkovu, zahvaljujući čijem radu je sačuvano neprocjenjivo blago narodne književnosti (pripovijetke, bajke, basne) koje je tijekom više desetljeća skupljao ne samo na prostoru Bačke (u Vojvodini i Mađarskoj), nego i u drugim zemljama u kojima Hrvati žive kao manjinska nacionalna zajednica.

Kao i svi lokalni govori u svijetu, bunjevački se polako mijenjaju pod utjecajem školovanja, medija i migracija te im prijeti nestanak. Gubitkom govora izgubit će se u dogledno vrijeme i ostala obilježja hrvatskoga bunjevačkoga identiteta. Zbog toga treba poduzimati i poticati sve aktivnosti (radionice za djecu, objavljivanje rječnika pojedinih govora, terenska istraživanja, stvaralaštvo na bunjevačkoj ikavici…) ne bi li se očuvao taj važan element hrvatskoga, bunjevačkoga identiteta.

Važnost Bunjevačkih govora bačkih Hrvata kao nematerijalnoga kulturnoga dobra odražava se u osjećaju prostorne i simboličke pripadnosti zajednici koja njima govori i na njima stvara, a prijenos govora sa starijih na mlađe jamstvo je njihove budućnosti.

Autorica: Ivana Kurtović Budja

Šokački govori bačkih Hrvata

Šokački govori bačkih Hrvata jezično je nematerijalno kulturno dobro hrvatske etničke skupine na sjeverozapadu Bačke. Toj skupini govora pripadaju govori od Berega do Plavne (Bač, Plavna, Vajska, Sonta, Bereg, Monoštor). Šokački govori pripadaju slavonskom (slavonsko-srijemsko-baranjsko-bačkom) nenovoštokavskom, djelomice šćakavskom arhaičnom dijalektu štokavskoga narječja hrvatskoga jezika. Razlikuju se tri pod-dijalekta ovoga dijalekta: posavski, podravski i baranjsko-bački. Šokački govori bačkih Hrvata pripadaju baranjsko-bačkom poddijalektu. Glavne su karakteristike šokačkih govora ikavski refleks jata (potribno, mliko), štakavizam (uz šćakavizme npr. štap/šćap, višt) te temeljna staroštokavska akcentuacija s inovacijama u smjeru novoštokavske akcentuacije (sustavi od tri naglaska preko sustava od pet naglasaka (dva uzlazna novoštokavska i akut uz silazne naglaske) do četveronaglasnoga novoštokavskog sustava). Akut u tim govorima nerijetko izostaje. S obzirom na akcentuaciju u sjevernom je dijelu šokačkoga govornog područja (od Santova u Mađarskoj do Monoštora) naglasni sustav arhaičan s obzirom na inventar i distribuciju naglasaka (divȏjka, grẽda, pletũ), a na jugu (oko Vajske i Bača) naglasni je sustav noviji, bliži novoštokavskoj akcentuaciji (dìvōjka, gréda). Samoglasnički sustav je peteročlan, čine ga sljedeći dugi i kratki samoglasnici: a, e, i, o, u. Osim toga, za govore bačkih Šokaca karakteristična je postojanost suglasnika f u sustavu, a suglasnik h ne postoji u suglasničkom inventaru (glas h ili otpada ili se zamjenjuje drugim glasom, npr. rast, zaktivaju), a dočetno je l dalo o (čuo, bio). Primjer tipa može potvrđuje da u tim govorima nije došlo do zamjene že > re kao što je i kod bačkih Bunjevaca, a u leksemu vrebac provedena je zamjena ra > re. Morfologiju bačkih šokačkih govora karakterizira supostojanje starijih i novijih deklinacijskih oblika. Imenice koje znače sredstvo najčešće u šokačkim (kao i bunjevačkim) govorima idu s prijedlogom s u instrumentalu (riži s nožem). U tim je govorima infinitiv krnj, glagoli II. vrste imaju infiks -ni- umjesto -nu- (osvanit), glagoli II. i IV. vrste obično imaju u 3. licu množine prezenta nastavak -u (tražu, sakupu). Sintaktička je karakteristika ovih govora zamjena povratno-posvojne zamjenice svoj posvojnom zamjenicom (Donesi mi tvoju knjigu!) te uporaba priloga kuda umjesto kamo (Kuda ideš sutra?). Leksik čuva hrvatsku starinu, a od drugih štokavskih govora izdvaja se znatnim brojem hungarizama i germanizama.

Šokački se govori osim na sjeverozapadu Bačke u Vojvodini (Republika Srbija) govore najvećim dijelom u Republici Hrvatskoj (Slavonija, Posavina, Podravina, Baranja) te u Madžarskoj, Bosni i Hercegovini, u Gradišću u Austriji te selu Rekaš u Rumunjskoj.

Svijest o važnosti šokačke kulture i jezika počeo je buditi kalački kanonik i naslovni biskup Ivan Antunović koji je 1870. pokrenuo u Kalači Bunjevačko-šokačke novine. Nakon stvaranja Kraljevine SHS došlo je do oblikovanja novih državnih granica pa je dio Šokaca ostao u madžarskom dijelu Baranje i Bačke. U Kraljevini SHS bački i baranjski Bunjevci i Šokci osnovali su Bunjevačko-šokačku stranku, koja je 1926. pristupila HSS-u. Posebnost šokačkih govora, tradicije, vjerske pripadnosti kao i etnonim povezuje bačke Šokce sa Šokcima matičnoga naroda u Republici Hrvatskoj te potvrđuje njihovu pripadnost šokačkoj skupini i hrvatskomu narodu. Osim biskupa Ivana Antunovića za očuvanje bačkih šokačkih govora važni su i: Stjepan Bartolović, Ruža Silađev, Marija Šeremešić, Ivan Andrašić, Željko Šeremešić, Josip Dumendžić, Zlatko Gorjanac i drugi.

Šokački govori bačkih Hrvata predstavljaju vitalan ostatak višestoljetne kulturno-jezične tradicije koja je duboko obilježila prostor na kojem se govore. Da bi se očuvali, potrebno je osigurati generacijski prijenos poticanjem različitih aktivnosti

Autorica: Ivana Kurtović Budja

Više o nematerijalnoj kulturnoj baštini Hrvata u Srbiji ovdje: Katalog NKB Hrvata u Srbiji

Najave i kalendar

Pogledajte sve

Moglo bi Vas zanimati...

  • 2023
    Najave i kalendar
  • Šesta Književna Panonija u Budimpešti 30. 11. - 1. 12.
  • Nazor – čuvar tradicije somborskih Hrvata
  • Večer ikavice u Stanišiću
  • Godišnji koncert HKUD Vladimir Nazor iz Sombora
  • Božićni koncert u Monoštoru
Pogledajte sve

Obaveštenje o kolačićima